Winkelwagen
0 Items - 0,00 EUR
Winkelwagen
Totaal (incl.btw)
0,00
U bent hier

Algemene voorwaarden

U dient de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, te lezen en te accepteren voordat de bestelling afgerond kan worden.

Algemene voorwaarden Boer'n Brocante - De Spullerie - Het Geheim Van Wassenaar

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Boer'n Brocante, gevestigd in Wassenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 61276944

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle onze aanbiedingen, al uw bestellingen en uw overeenkomsten met Boer'n Brocante zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, altijd deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Als u iets bij ons bestelt via de website, op de boerderij of via een ander verkoopkanaal, betekent dat u het toepassen van deze Voorwaarden accepteert.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbijl de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten met Boer'n Brocante gelden, zullen ook gelden voor de door Boer'n Brocante ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boer'n Brocante. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Mochten wij een bestelling niet accepteren, dan delen wij dit aan u mede, onder vermelding van de reden van weigeren.

3. Prijzen / Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Boer'n Brocante zijn vrijblijvend en Boer'n Brocante behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is, op grond van (wettelijke) voorschriften.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boer'n Brocante.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzend- of bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzend- of bezorgkosten via de website gecommuniceerd.
3.4 Boer'n Brocante is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet, dan zal de prijs door Boer'n Brocante zo spoedig mogelijk worden aangepast.

4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Boer'n Brocante.
4.2 Bent u met enige betaling in gebreke, dan zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Levering
5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. De levering van Boer'n Brocante producten geschiedt in principe binnen 2 werkdagen. Als wij uw betaling hebben ontvangen, zal uw bestelling binnen 2 werkdagen naar het door u opgegeven adres verzonden worden.
Boer'n Brocante verzendt de door u gekochte producten via PostNL. Zodra uw pakket is aangeboden bij de post, ontvangt u van ons uw barcode om via internet (de levering van) uw pakketje te kunnen volgen. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd, zonder opslag. Hierbij is Boer'n Brocante niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het product tijdens het transport. Wanneer u het product tegen een meerprijs verzeker wilt laten verzenden, dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper, tenzij wij anders met u hebben afgesproken.
5.2 Als wij bij u bezorgen, spreken wij vooraf het tarief hiervoor af, net als de datum van leveren, het tijdstip en het adres waarop u de bestelling wilt laten bezorgen. Tarieven zijn afhankelijk van de aankoop en de afstand vanaf ons adres en het bezorgadres.
5.3 De door Boer'n Brocante opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is

6. Retourzendingen
6.1 U heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst, maar altijd met opgaaf van redenen te retourneren. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden, ongeacht de door u opgegeven reden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de retourzendingen slechts geaccepteerd worden indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zie ook punt 5.1: wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen wanneer het pakket niet verzekerd is verzonden. In dit geval kunt u geen aanspraak maken op restitutie, tenzij anders met u overeengekomen.
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Boer'n Brocante, onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Indien is aangetoond dat het Boer'n Brocante product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt Boer'n Brocante zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering indien mogelijk te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
6.4 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild indien:
• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
• Het artikel gebruikt en/of gewassen is.
• U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
- Wanneer het product speciaal voor u op maat gemaakt is en daardoor niet meer verkoopbaar is voor andere klanten, hierbij valt te denken aan producten geschilderd in afwijkende kleurcombinaties.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boer'n Brocante verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boer'n Brocante geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 Boer'n Brocante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Boer'n Brocante verkochte producten.
9.2 De inhoud van www.Boernbrocante.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Boer'n Brocante kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op onze website.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boer'n Brocante, dan wel tussen Boer'n Brocante en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boer'n Brocante, is Boer'n Brocante niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Boer'n Brocante.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boer'n Brocante in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, uiteraard wel door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Boer'n Brocante gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
1.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boer'n Brocante kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Privacy
12.1 Boer'n Brocante respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boer'n Brocante zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13. Diversen
13.1 Indien u aan Boer'n Brocante schriftelijk opgave doet van een adres, is Boer'n Brocante gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boer'n Brocante in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boer'n Brocante vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.3 Boer'n Brocante is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15. Copyright
15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder (schriftelijke) toestemming van Boer'n Brocante.
De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden.